Fair credit fajn půjčka do 50 000 kč

Fair credit fajn půjčka do 50 000 kč. Vždy však dbáme na to, abychom Vaše osobní údaje předávali, resp. Fair credit fajn půjčka do 50 000 kč. K Vašim osobním údajům, při jejich zpracování, mají přístup vybraní zaměstnanci a obchodní zástupci, zachovávající mlčenlivost o všech údajích, o kterých se při zpracování dozvěděli. Také je využijeme, abychom Vám mohli zaslat příslušné informace o uzavřené úvěrové smlouvě prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb. S příslušnými zpracovateli spolupracujeme vždy výhradně na základě smlouvy, která obsahuje pravidla a záruky totožné s naším přístupem k oblasti zpracování osobních údajů. Zásady používání souborů cookies Co jsou soubory cookies: Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Pokud dochází ke změně u stávající úvěrové smlouvy, musíme od Vás opět získat příslušné osobní údaje, abychom mohli zajistit posouzení Vaší úvěruschopnosti. Údaje kontaktní Jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, adresa trvalého bydliště a korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mail a další relevantní údaje. Kromě práva na výmaz, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu popisujeme jakým způsobem a za jakým účelem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a jaká jsou Vaše práva. Závěrečné schvalování úvěrového limitu je vždy v zodpovědnosti našeho určeného zaměstnance, který limit vzniklý jako výsledek automatického posouzení následně odborně posoudí s oprávněním rozhodnout i odlišně. Holding tvoří následující společnosti: Fair Credit Czech s.r.o. Články se štítkem srovnání úvěrů. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Vůči nám můžete uplatňovat následující práva: Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Většinu údajů získáváme od Vás, jako žadatele o spotřebitelský úvěr, a příslušné údaje jsou shromažďovány na základě předem stanovených pravidel. Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. Posouzení úvěruschopnosti provede automaticky náš informační systém. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech nebo v systémech našich zpracovatelů. Požadovaná výše a doba splatnosti úvěru, výše splátky a frekvence splátek, forma splácení úvěru, informace o současných aktivních úvěrech a další relevantní údaje. Jsme oprávněni Vaše osobní údaje využít i v případech řešení následků nesplácení spotřebitelského úvěru k uplatnění našich nároků. Přijímáme jakékoliv oznámení o narušení zabezpečení ochrany osobních údajů nebo porušení práv a povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Shromažďujeme Vaše osobní údaje také za účelem zjištění Vaší finanční situace. Ve většině případů zpracováváme Vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce a zároveň tím také stanovujeme účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení. Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru použijeme Vaše osobní údaje k předložení informací o konkrétní podobě produktu, abyste se mohli zodpovědně a informovaně rozhodnout. Jedná se o ověření Vaší totožnosti prostřednictvím příslušného dokladu totožnosti, čísla, data vydání a platnosti předloženého dokladu. Pokud bude charakter žádosti vyžadovat Vaše jednoznačné ztotožnění, budete kontaktováni našimi pracovníky. Formulář nám můžete odeslat jedním z následujících způsobů: Webový formulář: vyplněním a platným odesláním webového formuláře, který je dostupný na adrese https://www.faircredit.cz/o-pujckach/ , položka podmenu Osobní údaje. Jaké soubory cookie používáme: Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Odvolání souhlasu nemá vliv na další zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě jiného právního titulu, např. Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru jste povinni vyplnit žádost o půjčku. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje pouze uloženy a žádné další operace zpracování s nimi není možné až na zákonné výjimky provádět.

Fajn půjčka MAX - půjčka až 150 000 Kč

. Na Vaši žádost můžeme takto strukturované osobní údaje předat přímo jinému správci dle Vašeho výběru. Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, uchováváme po dobu účinnosti smlouvy a následně dokud trvá náš oprávněný zájem. Podle charakteru žádosti můžete být požádán o předložení dokladu totožnosti. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Dovolujeme si však upozornit, že v případě odmínutí zaslaných cookies může být omezena funkčnost některých prvků webových stránek. Pokud souhlas odvoláte, přestaneme Vaše osobní údaje neprodleně zpracovávat za účelem, který je spojený s tímto souhlasem.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v České republice. Pokud podáte námitku proti zpracování osobních údajů v rámci přímého marketingu, zpracování ukončíme neprodleně. Pro zachování Vašeho soukromí trvale posuzujeme přiměřenost a nezbytnost zpracování osobních údajů. Jak jsme již uvedli výše, z důvodu posouzení úvěruschopnosti sdílíme Vaše osobní údaje také se subjekty zabývajícími se posouzením úvěruschopnosti. zpřístupňovali, pouze v nezbytné míře a pouze takovým subjektům, které poskytují dostatečné záruky zabezpečení osobních údajů a zpracování Vašich údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. K té nám poskytnete příslušné údaje o Vaší osobě v rozsahu, který potřebujeme pro prověření Vaší úvěruschopnosti. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. O případném prodloužení Vás samozřejmě budeme informovat. S jakýmikoliv dotazy nebo při uplatňování jakéhokoliv z Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se obracejte přímo na nás, prostřednictvím uvedených kontaktů. Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování osobních údajů i Vy při zpracování Vašich osobních údajů máte svá práva. Vaše osobní údaje dále použijeme pro vlastní uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. Odpovídající zabezpečení osobních údajů je nezbytnou součástí řádného zpracování osobních údajů, proto byla zavedena různá opatření, abychom osobní údaje chránili před možností neoprávněného přístupu. Vaše osobní údaje zpracováváme jak manuálně, tak automatizovaně.

Hudba z reklam, písničky, soundtracky a znělky - …

. Ke kontaktu za účelem verifikace Vaší totožnosti nemusí dojít v případě, že formulář opatříte Vaším úředně ověřeným podpisem. Vaši žádost ověříme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevažuje nad Vašimi zájmy, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme. Druh příjmů, zaměstnavatel, profese, adresa zaměstnavatele Údaje o finanční situaci Hlavní a vedlejší příjmy, výdaje, jiné úvěry a další relevantní údaje. Výsledkem je stanovení návrhu úvěrového limitu. Jedná se o následující typy: Kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a další relevantní údaje. Informace pro klienty o zpracování osobních údajů Společnost Fair Credit Czech s.r.o. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. V případě že od Vás neobdržíme příslušný rozsah osobních údajů, nemůže být Vaše úvěruschopnost posouzena a nemůžeme Vám předložit návrh úvěrových možností. Fair Credit International, SE Fair Credit Inkasní s.r.o. Vaše osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy, smlouvou, nebo délkou uděleného souhlasu. V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Vaše osobní údaje zpracováváme dále v nezbytně nutném rozsahu na základě povinností a pravidel stanovených zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Máme zájem na odhalování finančních podvodů a za tímto účelem sdílíme Vaše osobní údaje s příslušnými systémy. E-mail: formulář zašlete na adresu info@faircredit.cz a do předmětu napište „GDPR“. Chceme uchovávat pouze aktuální a přesné údaje a z tohoto důvodu je průběžně aktualizujeme. Demografické údaje Rodinný stav, počet dětí, vzdělání, typ bydlení a informace o něm a další relevantní údaje. Zároveň je použijeme k přiřazení plateb, které nám budete zasílat, nebo které od Vás obdrží náš obchodní zástupce nebo jiný zpracovatel. V případech posuzování naší činnosti daňovými a účetními poradci nebo auditory, poskytujeme Vaše osobní údaje také těmto subjektům. Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů. Dále můžete žádat doplnění případných neúplných osobních údajů. Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie: Jak odmítnout používání souborů cookie Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. plnění právní povinnosti společnosti Fair Credit. Další údaje k této fázi získáme z externích zdrojů. Ke zpracování Vašich osobních údajů si také můžeme vyžádat Váš souhlas, který bude mít konkrétně vymezený rozsah a účel. V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě opravného zájmu, a Vy se domníváte, že naše oprávněné důvody pro zpracování nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Комментарии